ကရင္ျပည္နယ္ ေဘာဂလိၿမိဳ႕ ေဝဟင္ျမင္ကြင္းမ်ား။ ဓါတ္ပံု - ေကာင္းထက္စံ

#tastytrip #mizzimatv #ေဘာဂလိ

139 likes  1 comments

Share Share Share


MizzimaMizzima