Barcino Oriens

Barcino Oriens Follow

Reenactment, Reconstruction & Outreach of the Ancient Rome History.
Recreació, Reconstrucció i Divulgació Històrica Romana.
Barcino. Barcelona.

http://www.barcinooriens.cat/

14,970 Followers  1,313 Follow

Share Share Share

Roman terracotta statuettes of African boxers mid-bout, one staggering back from a punch. Their gloves are the Roman caestus, made from leather and wicker, sometimes embedded with iron, blades or spikes for added brutality. 1st century BC, British Museum #ancient #boxing
By Gareth Harney
The Mediterranean World: 217 BC.
217 BC was a year of total war in the Mediterranean. To the west in central Italy the Carthaginian general Hannibal Barca annihilated a Roman army at Trasimene. To the east, 2 warlords clashed at Raphia in one of the largest battles of antiquity.
By Tristan Hughes
Impedimenta Legionarii Romani
LEG II TR•FOR
#Repost @macempuries
-
🎞 Aquesta fotografia de l’any 1944 ens mostra l’atri o pati principal de la gran casa romana coneguda amb el nom de Domus dels mosaics. En la imatge s’aprecien les restes d’algunes de les columnes que suportaven el teulat del pati, també l’espai que recollia l’aigua de la pluja, anomenat “impluvi”, i un dels dos forats pels quals els romans extreien l’aigua de la cisterna soterrada sota l’atri. 
Arxiu del MAC-Empúries.
-
🎞 Esta fotografía de 1944 nos muestra el atrio o patio principal de la gran casa romana conocida como Domus de los mosaicos. En la imagen se aprecian los restos de algunas de las columnas que soportaban el tejado del patio, también el espacio que recogía el agua de la lluvia, llamado "impluvio" y uno de los dos agujeros por los que los romanos extraían el agua de la cisterna enterrada bajo el atrio.
Archivo del MAC-Empúries.
-
🎞 This 1944 photograph shows us the atrium or main courtyard of the great Roman house known as Domus of the mosaics. In the image you can see the remains of some of the columns that supported the roof of the patio, also the space that collected the rainwater, called "impluvium", and one of the two holes through which the Romans extracted the water from the cistern buried under the atrium.
MAC-Empúries archive.

#MACempúries #MACarqueologia #Empúries #Emporiae
#Thermopolium
In ancient Rome, a thermopolium was a commercial establishment where ready-to-eat food could be purchased.  It is considered the ancestor of current restaurants, sometimes comparing the food served with modern fast food.
#Pompeii
By Omnis Ars
Disciplina
The military character of Roman society suggests the importance of disciplina, as related to education, training, discipline and self-control.
#MosMaiorum #Disciplina #Discipline
#CarpeDiem
#Repost @macempuries "Carpe diem quam minimum credula postero" (Aprofita el dia, no confiïs en el demà)

Dia a dia, hora a hora, minut a minut. La vida és finita i el present fugaç. Unes poques paraules evoquen de seguida aquell concepte clàssic que associem al gaudi del moment i la satisfacció immediata i despreocupada dels plaers de la vida, el 'carpe diem'. Aquesta sentència d'Horaci, que es podria traduir com a 'atrapa o captura el present' té, però, una lectura més complexa i profunda del que pugui semblar. Més enllà d'una incitació al goig desenfrenat, el carpe diem proposa reflexionar sobre la importància de viure i sentir el present d'acord a les necessitats de cada moment, d'acord a què ens correspongui sentir o experimentar cada dia, en consonància amb el nostre cos, ment i esperit. La idea de viure plenament el dia, el moment, té doncs també una estreta relació amb prendre consciència i comprendre el moment que vivim, una conquesta gens fàcil en una societat com la nostra, caracteritzada pel ritme de vida accelerat i la necessitat recurrent de recompenses immediates, tant materials com emocionals. "Carpe diem quam minimum credula postero" (Take advantage of the day, do not trust tomorrow)

Day by day, hour by hour, minute by minute. Life is finite and the present fleeting. The classic concept that we associate with the enjoyment of the moment and the immediate and carefree satisfaction of the pleasures of life, the 'carpe diem'. This words by Horace, which could be translated as 'catch or capture the present' has a more complex reading. Beyond an incitement to unbridled joy, carpe diem invites to reflect on the importance of living and feeling the present according to the needs of each moment, according to what corresponds to feel or experience each day in line with our body, mind and spirit. The idea of ​​fully living the day also has a close relationship with becoming aware and understanding the moment we live, not easy in a society like ours, characterised by the accelerated pace of life and the recurring need for rewards immediate, both material and emotional.
Roman Roads...
The water organ or hydraulic organ is a type of pipe organ blown by air, where the power source pushing the air is derived by water from a natural source or by a manual pump. It has been used since the times of Ancient #Greece and #Rome.
L’orgue d’aigua o orgue hidràulic és un tipus d’orgue de canonada bufat amb aire, on la font d’energia que empeny l’aire és derivada per l’aigua d’una font natural o per una bomba manual.  S'utilitza des dels temps de l'Antiga # Grècia i #Roma #UncommonInstrumentAwarenessDay
By Digital Maps of the Ancient World
Julius Caesar actually did have a son: Caesarion. The son of Caesar and Cleopatra, he was the last Pharoah of Egypt, ruling until his death was ordered by Augustus, Caesar's heir and adopted son.
Julio César en realidad tenía un hijo: Cesarión.  Hijo de César y Cleopatra, fue el último faraón de Egipto, gobernando hasta que su muerte fue ordenada por Augusto, el heredero de César y su hijo adoptivo.
By Roman History Hit
Hodie incipit mensis Augustus!
#Sextilis #Augustus #August #Agost #Agosto
Sunset in Aqueducts Park (Parco degli acquedotti). Rome.