Nguyen Huy Dung
Bukit Bintang : Day & Night [ https://youtu.be/LFZa95-Z1BU ]