شرکت راه و ساختمان فجرغرب

شرکت راه و ساختمان فجرغرب Follow

آدرس : کردستان - سنندج - خیابان تکیه و چمن - نبش بهارستان ۳
تلفکس : ۳۳۶۶۷۷۳۰-۰۸۷ همراه : ٠٩١٨٨٧٨١٦٧٦

http://www.fajr-qarb.ir/

688 Followers  205 Follow

Share Share Share

پروژه هاي در حال اجرا
پروژه کردان 
محل احداث:البرز -كردان
طراحی و اجرا فضای داخلی و فضای سبز
شروع پروژه : بهمن ۱۳۹۵
تیم طراحی : علیرضا عبدالملکی ، حسام بهرامی کمانگر
شرکت راه و ساختمان فجرغرب (سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۵
آدرس:کردستان - سنندج - بلوار تکیه و چمن - نبش بهارستان ۳
تلفکس :‌۰۸۷۳۳۶۶۷۷۳۰
همراه : ۰۹۱۸۸۷۸۱۶۷۶
http://www.fajr-qarb.ir
Email:info@fajr-qarb.ir
#buldingdesign #facadedesign #contractor #fajrqarb #35yearsexperience #طراحي_نما #شركت_راه_ساختماني_فجرغرب #kordan #hamidrezaabdolmaleki #alirezaabdolmaleki #roofgardens #interiordesign #exteriordesign #furnituredesign #thermowood#fajr_qarb
پروژه هاي در حال اجرا
پروژه بهشت 
طراحی و اجرا مهندس فرهاد عبدالملکی
شرکت راه و ساختمان فجرغرب (سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۵
آدرس:کردستان - سنندج - بلوار تکیه و چمن - نبش بهارستان ۳
تلفکس :‌۰۸۷۳۳۶۶۷۷۳۰
همراه : ۰۹۱۸۸۷۸۱۶۷۶
http://www.fajr-qarb.ir
mailto:info@fajr-qarb.ir
#fajr_qarb #35yearsexperience #شركت_راه_ساختماني_فجرغرب #hamidrezaabdolmaleki #alirezaabdolmaleki #roofgardens #interiordesign #exteriordesign #furnituredesign #thermowood
پروژه هاي در حال اجرا
پروژه کردان 
محل احداث:البرز -كردان
طراحی و اجرا فضای داخلی و فضای سبز
شروع پروژه : بهمن ۱۳۹۵
تیم طراحی : علیرضا عبدالملکی ، حسام بهرامی کمانگر
شرکت راه و ساختمان فجرغرب (سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۵
آدرس:کردستان - سنندج - بلوار تکیه و چمن - نبش بهارستان ۳
تلفکس :‌۰۸۷۳۳۶۶۷۷۳۰
همراه : ۰۹۱۸۸۷۸۱۶۷۶
http://www.fajr-qarb.ir
Email:info@fajr-qarb.ir
#buldingdesign #facadedesign #contractor #fajrqarb #35yearsexperience #طراحي_نما #شركت_راه_ساختماني_فجرغرب #kordan #hamidrezaabdolmaleki #alirezaabdolmaleki #roofgardens #interiordesign #exteriordesign #furnituredesign #thermowood#fajr_qarb
پروژه هاي در حال اجرا
پروژه بهشت 
طراحی و اجرا مهندس فرهاد عبدالملکی
شرکت راه و ساختمان فجرغرب (سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۵
آدرس:کردستان - سنندج - بلوار تکیه و چمن - نبش بهارستان ۳
تلفکس :‌۰۸۷۳۳۶۶۷۷۳۰
همراه : ۰۹۱۸۸۷۸۱۶۷۶
http://www.fajr-qarb.ir
mailto:info@fajr-qarb.ir
#fajr_qarb #35yearsexperience #شركت_راه_ساختماني_فجرغرب #hamidrezaabdolmaleki #alirezaabdolmaleki #roofgardens #interiordesign #exteriordesign #furnituredesign #thermowood
پروژه هاي در حال اجرا
پروژه کردان 
محل احداث:البرز -كردان
طراحی و اجرا فضای داخلی و فضای سبز
شروع پروژه : بهمن ۱۳۹۵
تیم طراحی : علیرضا عبدالملکی ، حسام بهرامی کمانگر
شرکت راه و ساختمان فجرغرب (سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۵
آدرس:کردستان - سنندج - بلوار تکیه و چمن - نبش بهارستان ۳
تلفکس :‌۰۸۷۳۳۶۶۷۷۳۰
همراه : ۰۹۱۸۸۷۸۱۶۷۶
http://www.fajr-qarb.ir
Email:info@fajr-qarb.ir
#buldingdesign #facadedesign #contractor #fajrqarb #35yearsexperience #طراحي_نما #شركت_راه_ساختماني_فجرغرب #kordan #hamidrezaabdolmaleki #alirezaabdolmaleki #roofgardens #interiordesign #exteriordesign #furnituredesign #thermowood#fajr_qarb
پروژه هاي در حال اجرا
پروژه بهشت 
طراحی و اجرا مهندس فرهاد عبدالملکی
شرکت راه و ساختمان فجرغرب (سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۵
آدرس:کردستان - سنندج - بلوار تکیه و چمن - نبش بهارستان ۳
تلفکس :‌۰۸۷۳۳۶۶۷۷۳۰
همراه : ۰۹۱۸۸۷۸۱۶۷۶
http://www.fajr-qarb.ir
mailto:info@fajr-qarb.ir
#fajr_qarb #35yearsexperience #شركت_راه_ساختماني_فجرغرب #hamidrezaabdolmaleki #alirezaabdolmaleki #roofgardens #interiordesign #exteriordesign #furnituredesign #thermowood
پروژه هاي در حال اجرا
پروژه کردان 
محل احداث:البرز -كردان
طراحی و اجرا فضای داخلی و فضای سبز
شروع پروژه : بهمن ۱۳۹۵
تیم طراحی : علیرضا عبدالملکی ، حسام بهرامی کمانگر
شرکت راه و ساختمان فجرغرب (سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۵
آدرس:کردستان - سنندج - بلوار تکیه و چمن - نبش بهارستان ۳
تلفکس :‌۰۸۷۳۳۶۶۷۷۳۰
همراه : ۰۹۱۸۸۷۸۱۶۷۶
http://www.fajr-qarb.ir
Email:info@fajr-qarb.ir
#buldingdesign #facadedesign #contractor #fajrqarb #35yearsexperience #طراحي_نما #شركت_راه_ساختماني_فجرغرب #kordan #hamidrezaabdolmaleki #alirezaabdolmaleki #roofgardens #interiordesign #exteriordesign #furnituredesign #thermowood#fajr_qarb
زیر سازی و نصب ترمو وود
پروژه هاي در حال اجرا
پروژه بانیان 
طراح : عليرضا عبدالملكي
طراحی و نظارت نما 
شروع پروژه : اردیبهشت ۱۳۹۵
شرکت راه و ساختمان فجرغرب (سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۵
آدرس:کردستان - سنندج - بلوار تکیه و چمن - نبش بهارستان ۳
تلفکس :‌۰۸۷۳۳۶۶۷۷۳۰
همراه : ۰۹۱۸۸۷۸۱۶۷۶
http://www.fajr-qarb.ir
Email:info@fajr-qarb.ir
#buldingdesign #facadedesign #contractor #fajrqarb #35yearsexperience #طراحي_نما #شركت_راه_ساختماني_فجرغرب #banianbulding #hamidrezaabdolmaleki #alirezaabdolmaleki#fajr_qarb
پروژه هاي در حال اجرا
پروژه کردان 
محل احداث:البرز -كردان
طراحی و اجرا فضای داخلی و فضای سبز
شروع پروژه : بهمن ۱۳۹۵
تیم طراحی : علیرضا عبدالملکی ، حسام بهرامی کمانگر
شرکت راه و ساختمان فجرغرب (سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۵
آدرس:کردستان - سنندج - بلوار تکیه و چمن - نبش بهارستان ۳
تلفکس :‌۰۸۷۳۳۶۶۷۷۳۰
همراه : ۰۹۱۸۸۷۸۱۶۷۶
http://www.fajr-qarb.ir
Email:info@fajr-qarb.ir
#buldingdesign #facadedesign #contractor #fajrqarb #35yearsexperience #طراحي_نما #شركت_راه_ساختماني_فجرغرب #kordan #hamidrezaabdolmaleki #alirezaabdolmaleki #roofgardens #interiordesign #exteriordesign #furnituredesign #thermowood#fajr_qarb
پروژه هاي در حال اجرا
پروژه کردان 
محل احداث:البرز -كردان
طراحی و اجرا فضای داخلی و فضای سبز
شروع پروژه : بهمن ۱۳۹۵
تیم طراحی : علیرضا عبدالملکی ، حسام بهرامی کمانگر
شرکت راه و ساختمان فجرغرب (سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۵
آدرس:کردستان - سنندج - بلوار تکیه و چمن - نبش بهارستان ۳
تلفکس :‌۰۸۷۳۳۶۶۷۷۳۰
همراه : ۰۹۱۸۸۷۸۱۶۷۶
http://www.fajr-qarb.ir
Email:info@fajr-qarb.ir
#buldingdesign #facadedesign #contractor #fajrqarb #35yearsexperience #طراحي_نما #شركت_راه_ساختماني_فجرغرب #kordan #hamidrezaabdolmaleki #alirezaabdolmaleki #roofgardens #interiordesign #exteriordesign #furnituredesign #thermowood#fajr_qarb
پروژه هاي در حال اجرا
پروژه بهشت 
طراحی و اجرا مهندس فرهاد عبدالملکی
شرکت راه و ساختمان فجرغرب (سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۵
آدرس:کردستان - سنندج - بلوار تکیه و چمن - نبش بهارستان ۳
تلفکس :‌۰۸۷۳۳۶۶۷۷۳۰
همراه : ۰۹۱۸۸۷۸۱۶۷۶
http://www.fajr-qarb.ir
mailto:info@fajr-qarb.ir
#fajr_qarb #35yearsexperience #شركت_راه_ساختماني_فجرغرب #hamidrezaabdolmaleki #alirezaabdolmaleki #roofgardens #interiordesign #exteriordesign #furnituredesign #thermowood