آموزشگاه نقاشی پنجره (رشت)

آموزشگاه نقاشی پنجره (رشت) Follow

معرفی نمونه تمرینات هنرجویان و مربیان آموزشگاه
آدرس: رشت .خیابان بیستون .روبروی موزه رشت
09112343881
01333223355
معرفی و شهریه دوره ها در سایت👇👇

http://panjarehart.com/

14,890 Followers  1,157 Follow

Share Share Share

از تمرینات دوره ی نگارگری 
تمرینی از : آقای مجید راسخ
آموزشگاه نقاشی پنجره
@panjarehatelier
@panjarehatelier2
از تمرینات دوره ی نگارگری 
تمرینی از : آقای مجید راسخ
آموزشگاه نقاشی پنجره
@panjarehatelier
@panjarehatelier2
از تمرینات دوره ی نگارگری 
تمرینی از : آقای مجید راسخ
آموزشگاه نقاشی پنجره
@panjarehatelier
@panjarehatelier2
از تمرینات دوره ی نگارگری 
تمرینی از : آقای مجید راسخ
آموزشگاه نقاشی پنجره
@panjarehatelier
@panjarehatelier2
از تمرینات دوره ی نگارگری 
تمرینی از : آقای مجید راسخ
آموزشگاه نقاشی پنجره
@panjarehatelier
@panjarehatelier2
از تمرینات دوره ی نگارگری 
تمرینی از : آقای مجید راسخ
آموزشگاه نقاشی پنجره
@panjarehatelier
@panjarehatelier2
از تمرینات دوره ی نگارگری 
تمرینی از : مریم فیاض
آموزشگاه نقاشی پنجره

@panjarehatelier
@panjarehatelier2
از تمرینات دوره ی نگارگری 
تمرینی از : آقای مجید راسخ
آموزشگاه نقاشی پنجره

@panjarehatelier
@panjarehatelier2
از تمرینات دوره ی نگارگری 
تمرینی از : آقای مجید راسخ
آموزشگاه نقاشی پنجره

@panjarehatelier
@panjarehatelier2
از تمرینات دوره ی نگارگری 
تمرینی از : آقای مجید راسخ
آموزشگاه نقاشی پنجره

@panjarehatelier
@panjarehatelier2
از تمرینات دوره ی نگارگری 
تمرینی از : آقای دادبه حقیقی
آموزشگاه نقاشی پنجره

@panjarehatelier
@panjarehatelier2
از تمرینات دوره ی نگارگری 
تمرینی از : آقای مجید راسخ
آموزشگاه نقاشی پنجره

@panjarehatelier
@panjarehatelier2