آموزشگاه نقاشی پنجره (رشت)

آموزشگاه نقاشی پنجره (رشت) Follow

معرفی نمونه تمرینات هنرجویان و مربیان آموزشگاه
آدرس: رشت .خیابان بیستون .روبروی موزه رشت
09112343881
01333223355
معرفی و شهریه دوره ها در سایت👇👇

http://panjarehart.com/

12,239 Followers  1,537 Follow

Share Share Share

از تمرینات دوره ی منظره پردازی با رنگ روغن (شناخت تکنیک)
تمرینی از : آقای مجید راسخ
آموزشگاه نقاشی پنجره
@panjarehatelier
@panjarehatelier2
از تمرینات دوره ی منظره پردازی با رنگ روغن (شناخت تکنیک)
تمرینی از : آقای مجید راسخ
آموزشگاه نقاشی پنجره
@panjarehatelier
@panjarehatelier2
از تمرینات دوره ی منظره پردازی با رنگ روغن (شناخت تکنیک)
تمرینی از : آقای مجید راسخ
آموزشگاه نقاشی پنجره
@panjarehatelier
@panjarehatelier2
از تمرینات دوره ی منظره پردازی با رنگ روغن (شناخت تکنیک)
تمرینی از : آقای مجید راسخ
آموزشگاه نقاشی پنجره  @panjarehatelier
@panjarehatelier2
از تمرینات دوره ی منظره پردازی با رنگ روغن (شناخت تکنیک)
تمرینی از : آقای مجید راسخ
آموزشگاه نقاشی پنجره
@panjarehatelier
@panjarehatelier2
از تمرینات دوره ی منظره پردازی با رنگ روغن (شناخت تکنیک)
تمرینی از : آقای مجید راسخ
آموزشگاه نقاشی پنجره
@panjarehatelier 
@panjarehatelier2
از تمرینات دوره ی منظره پردازی با رنگ روغن (شناخت تکنیک)
تمرینی از : آقای مجید راسخ
آموزشگاه نقاشی پنجره
@panjarehatelier
@panjarehatelier2
مربوط به دوره ی ( آشنایی با مبانی نظری و کاربردی نقاشی مدرن ) 
اثر : مریم فیاض
آموزشگاه نقاشی پنجره

@panjarehatelier
@panjarehatelier2
مربوط به دوره ی ( آشنایی با مبانی نظری و کاربردی نقاشی مدرن ) 
اثر : آیناز خیاطی
آموزشگاه نقاشی پنجره

@panjarehatelier
@panjarehatelier2
مربوط به دوره ی ( آشنایی با مبانی نظری و کاربردی نقاشی مدرن ) 
اثر : آتنا محمدزاده 
آموزشگاه نقاشی پنجره

@panjarehatelier
@panjarehatelier2
مربوط به دوره ی ( مبانی نظری و کاربردی نقاشی معاصر و مدرن )
تمرینی از : خانم  آیدا طیبی
آموزشگاه نقاشی پنجره

@panjarehatelier 
@panjarehatelier2
مربوط به دوره ی ( مبانی نظری و کاربردی نقاشی معاصر و مدرن )
تمرینی از : خانم پانیذ قهرمانی
آموزشگاه نقاشی پنجره

@panjarehatelier 
@panjarehatelier2