آموزشگاه نقاشی پنجره (رشت)

آموزشگاه نقاشی پنجره (رشت) Follow

معرفی نمونه تمرینات هنرجویان آموزشگاه
رشت .خیابان بیستون .روبروی موزه رشت
تماس:
09112343881
01333223355
09117193881

http://panjarehart.com/

9,661 Followers  336 Follow

Share Share Share

از تمرینات دوره ی رنگ روغن (شناخت تکنیک در امپرسیون)
تمرینی از : خانم عاطفه قاسم پور
آموزشگاه نقاشی پنجره
@panjarehatelier
@panjarehatelier2
از تمرینات دوره ی رنگ روغن (شناخت تکنیک در امپرسیون)
تمرینی از : خانم سهیلا اقدامیان
آموزشگاه نقاشی پنجره
@panjarehatelier
@panjarehatelier2
از تمرینات دوره ی رنگ روغن (شناخت تکنیک در امپرسیون)
تمرینی از : آقای سعید ابراهیم زاده
آموزشگاه نقاشی پنجره
@panjarehatelier
@panjarehatelier2
از تمرینات دوره ی رنگ روغن (شناخت تکنیک در امپرسیون)
تمرینی از : خانم آفرین گیاهی
آموزشگاه نقاشی پنجره
@panjarehatelier
@panjarehatelier2
از تمرینات دوره ی رنگ روغن (شناخت تکنیک در امپرسیون)
تمرینی از : خانم آفرین گیاهی
آموزشگاه نقاشی پنجره
@panjarehatelier
@panjarehatelier2
از تمرینات دوره ی رنگ روغن (شناخت تکنیک در امپرسیون)
تمرینی از : خانم مریم اباذری
آموزشگاه نقاشی پنجره
@panjarehatelier
@panjarehatelier2
از تمرینات دوره ی رنگ روغن (شناخت تکنیک در امپرسیون)
تمرینی از : خانم حسنا جمالدار
آموزشگاه نقاشی پنجره
@panjarehatelier
@panjarehatelier2
از تمرینات دوره ی رنگ روغن (شناخت تکنیک در امپرسیون)
تمرینی از : آقای سعید ابراهیم زاده
آموزشگاه نقاشی پنجره
@panjarehatelier
@panjarehatelier2
از تمرینات دوره ی رنگ روغن (شناخت تکنیک در امپرسیون)
تمرینی از : آقای محمد زکی پور
آموزشگاه نقاشی پنجره
@panjarehatelier
@panjarehatelier2
از تمرینات دوره ی رنگ روغن (شناخت تکنیک در امپرسیون)
تمرینی از : خانم فروغ اسدی
آموزشگاه نقاشی پنجره
@panjarehatelier
@panjarehatelier2
از تمرینات دوره ی رنگ روغن (شناخت تکنیک در امپرسیون)
تمرینی از : آقای محمد زکی پور
آموزشگاه نقاشی پنجره
@panjarehatelier
@panjarehatelier2
از تمرینات دوره ی رنگ روغن (شناخت تکنیک در امپرسیون)
تمرینی از : خانم بیتا شفیعی
آموزشگاه نقاشی پنجره
@panjarehatelier
@panjarehatelier2