Slované v obrazech a poezii

Slované v obrazech a poezii Follow

Vítejte na profilu uměleckého projektu Slované v obrazech a poezii. / Welcome to profile of the artistic project Slavs in pictures and poetry.

http://www.knihaoslovanech.cz/

90 Followers  10 Follow

Share Share Share

🇨🇿 Naše země neutvářejí pouze velké památky s dlouhou historií, ale i běžné věci, se kterými se potkáváme každý den, a které prostředí kolem nás přijemným způsobem ozvláštňují. Mě například nedávno potěšilo, když jsem jel u nás v severních Čechách na kole kolem města Děčín a objevil jsem tuto českou vlajku, kterou někdo namaloval na zeď ohraničující pozemek staré továrny. Ze staré šedivé stěny se tak stalo něco, co ji nejen barevně rozsvítilo, ale též něco, co náhodnému kolemjdoucímu připomíná naši zemi, kulturu, tradice a historii. Možná jsem trochu sentimentální, ale mě to v tu chvíli opravdu potěšilo ❤️🇨🇿
————————
🇬🇧 Our countries do not only create large monuments with a long history, but also common things, which we meet every day, and which make the environment around us pleasantly special. For example, I was recently pleased, when I rode a bicycle around the ´ city Děčín in northern Bohemia and discovered this czech flag which was painted on a wall bounded the areal of an old factory. The old gray wall thus became something, that not only lit it in color, but also something, which reminds to a random passerby our country, culture, tradition and history. Maybe I'm a little bit sentimental, but I was really pleased by that ❤️🇨🇿
#Slované #Slavs #Slovanévobrazechapoezii #Slavsinpicturesandpoetry #czechflag #Děčín #Českárepublika #Czechrepublic #severníČechy #northernBohemia #českávlajka #flag #vlajka
🇨🇿 Náš duchovní otec, hlavní ilustrátor a autor textů @jan_hachran pokračuje v práci na v pořadí šesté ilustraci, jež se objeví v naší připravované knize, a která bude věnována Bulharům (viz. přiložený obrázek). Co se této ilustrace týče, tak na ní můžeme rozeznat lidový ornament obrázek lemující, dále rýsující se mozaiku svaté Eudokie, která se nachází na Katedrále Svatého Alexandra Něvského v hlavním městě Sofii, pod ní je znak s bulharským lvem. Vlevo nahoře vidíme bulharského cara Simeona I. a vpravo zase protobulharského chána Kruma. Dole je muž na koni v tradičním kroji s věncem a stuhami, které budou v barvách bulharské trikolóry, pravoslavný pop a dívky v krojích, které budou přinášet chléb, sůl a med. Vlevo dole bulharský lev nesoucí národní vlajku, vpravo dole patron Bulharska svatý Ivan Rilský.
-------------------
🇬🇧 Our spiritual father, main illustrator and author of the texts @jan_hachran continues in work on the sixth illustration of our prepared book, which theme are Bulgarians.

On this illustration we can recognize the folk ornament from above lining the picture, the mosaic of Saint Eudokia, which is located at the Cathedral of St. Alexander Nevsky in the capital Sofia, under which is a sign with the bulgarian lion. Above on the left we see the tsar Simeon I. of Bulgaria and on the right the protobulgarian khan Krum. Below man riding horse in traditional folk costume with wreath and ribbons, which will be in the colors of bulgarian tricolor, orthodox priest and girls in costumes that will bring bread, salt and honey. Down on the left is the bulgarian lion bearing the national flag, down on the right is bulgarian patron Saint Ivan Rilski 😊
#JanHachran #art #czechart #ilustrace #umění #magickýornamentalismus #sketch #nákres #workinprogress #Slované #Slavs #magicalornamentalism #Slovanévobrazechapoezii #Bulhaři #Bulgarians #Bulharsko #Bulgaria #Slavsinpicturesandpoetry
🇨🇿 Náš duchovní otec, hlavní ilustrátor a autor textů @jan_hachran pokračuje v práci na v pořadí šesté ilustraci, jež se objeví v naší připravované knize, a která bude věnována Bulharům (viz. přiložený obrázek). Co se této ilustrace týče, tak na ní můžeme rozeznat lidový ornament obrázek lemující, dále rýsující se mozaiku svaté Eudokie, která se nachází na Katedrále Svatého Alexandra Něvského v hlavním městě Sofii, pod ní je znak s bulharským lvem. Vlevo nahoře vidíme bulharského cara Simeona I. a vpravo zase protobulharského chána Kruma. Dole je muž na koni v tradičním kroji s věncem a stuhami, které budou v barvách bulharské trikolóry, pravoslavný pop a dívky v krojích, které budou přinášet chléb, sůl a med. Vlevo dole bulharský lev nesoucí národní vlajku, vpravo dole patron Bulharska svatý Ivan Rilský.
-------------------
🇬🇧 Our spiritual father, main illustrator and author of the texts @jan_hachran continues in work on the sixth illustration of our prepared book, which theme are Bulgarians.

On this illustration we can recognize the folk ornament from above lining the picture, the mosaic of Saint Eudokia, which is located at the Cathedral of St. Alexander Nevsky in the capital Sofia, under which is a sign with the bulgarian lion. Above on the left we see the tsar Simeon I. of Bulgaria and on the right the protobulgarian khan Krum. Below man riding horse in traditional folk costume with wreath and ribbons, which will be in the colors of bulgarian tricolor, orthodox priest and girls in costumes that will bring bread, salt and honey. Down on the left is the bulgarian lion bearing the national flag, down on the right is bulgarian patron Saint Ivan Rilski 😊
#JanHachran #art #czechart #ilustrace #umění #magickýornamentalismus #sketch #nákres #workinprogress #Slované #Slavs #magicalornamentalism #Slovanévobrazechapoezii #Bulhaři #Bulgarians #Bulharsko #Bulgaria #Slavsinpicturesandpoetry
🇨🇿 Náš duchovní otec, hlavní ilustrátor a autor textů @jan_hachran pokračuje v práci na další ilustraci pro připravovanou knihu Slované v obrazech a poezii, kterou nazval “Slovanští císaři Říma”. Můžeme na ní vidět významné slovanské panovníky, kteří se honosili cisařským titulem spjatým buď s Byzantskou říší nebo Svatou říší římskou, a kteří dohromady ovládali velikou část Evropy. Zleva tak vidíme císaře Srbů a Římanů (myšleno byzantských Řeků) Štěpána Dušana, uprostřed Ivana III., moskevského velkoknížete, který se po svatbě s dcerou posledního byzantského císaře Theofano Palaiologovnou, stal prvním ruským carem a po dobytí Konstantinopole Turky přenesl dědictví Byzance do Ruska. Úplně vpravo je pak český král a císař Svaté říše římské Karel IV. ...
—————————
🇬🇧 Our spiritual father, the main illustrator and author of the texts @jan_hachran continue working on another illustration for the upcoming book Slavs in pictures and poetry, which he called "Slavic Emperors of Rome". We can see significant slavic monarchs boasting an imperial title linked to either the Byzantine empire or the Holy Roman Empire, and which together controlled a great part of Europe. From the left we can see the emperor of the Serbs and Romans (meaning Byzantine Greeks) Stefan Dušan, in the middle Ivan III., the grand duke of Moscow, who, after marrying Theophano Palaiologovna, the daughter of the last byzantine emperor, became the first russian tsar and after the conquest of Constantinople by Turks transferred the heritage of Byzantine empire to Russia. On the right is the czech king and emperor of the Holy Roman Empire Charles IV. ...
#JanHachran #art #czechart #ilustrace #umění #magickýornamentalismus #sketch #nákres #workinprogress #Slované #Slavs #magicalornamentalism #Slovanévobrazechapoezii #KarelIV #IvanIII #ŠtěpánDušan #Slavsinpicturesandpoetry
🇨🇿 Pasování otce tohoto projektu @jan_hachran na rytíře Řádu svatého Konstantina a Heleny za přítomnosti hlavy gruzínsko - arménského královského rodu Jeho Výsosti Irakli Bagrationa, se kterým si na fotografii podává ruku.
————————————————
🇬🇧 The knighting of the father of this project @jan_hachran on the knight of the Order of The Saint Constantine and Helen during presence of the head of the georgian - armenian royal family His Majesty Irakli Bagration, with whom he is shaking hand on the photo.
#JanHachran #rytíř #knight #knightorder #ŘádsvatéhoKonstantinaaHeleny #TheOrderoftheSaintConstantineandHelen #rytířskýřád #artist #artistslife #Praha #prague #Czechrepublic #Českárepublika #křesťanství #christianity #Bagration #Slavs #Slované #slovanévobrazechapoezii #slavsinpicturesandpoetry
🇨🇿 Pasování otce tohoto projektu @jan_hachran na rytíře Řádu svatého Konstantina a Heleny, který odvozuje svůj původ od družiny ustanovené císařem Konstantinem Velikým k ochraně Longinova kopí. Řád působí nejen ve většině zemí střední a východní Evropy, ale i v dalších zemích světa. // 🇬🇧 The knighting of the father of this project @jan_hachran on the knight of the Ortder of The Saint Constantine and Helen, who derives its origin from the retinue appointed by the emperor Constantine the Great to protect Longin's spear. The Order operates not only in most countries of central and eastern Europe, but also in other countries of the world.
#JanHachran #rytíř #knight #knightorder #ŘádsvatéhoKonstantinaaHeleny #TheOrderoftheSaintConstantineandHelen #rytířskýřád #artist #artistslife #Praha #prague #Czechrepublic #Českárepublika #křesťanství #christianity #Slované #Slavs #Slovanévobrazechapoezii #Slavsinpicturesandpoetry
The visit of the father of this project @jan_hachran in Belgrade, the Kalemegdan fortress 🇨🇿❤️🇷🇸 / Návštěva otce tohoto projektu @jan_hachran v Bělehradu, Pevnost Kalemegdan 🇨🇿❤️🇷🇸
#JanHachran #Slované #Slavs #artist #Slovanévobrazechapoezii #traveler #Balkan #Serbia #Srbsko #Slavsinpicturesandpoetry #Bělehrad #Belgrade #cestování #cestopis #Bělehrad #Kalemegdan #SaintSava #Kalemegdanfortress #pevnost #fortress #PevnostKalemegdan
The visit of the father of this project @jan_hachran in Belgrade, the Kalemegdan fortress, typical Balkan house 🇨🇿❤️🇷🇸 / Návštěva otce tohoto projektu @jan_hachran v Bělehradu, Pevnost Kalemegdan, typický balkánský dům 🇨🇿❤️🇷🇸
#JanHachran #Slované #Slavs #artist #Slovanévobrazechapoezii #traveler #Balkan #Serbia #Srbsko #Slavsinpicturesandpoetry #Bělehrad #Belgrade #cestování #cestopis #Bělehrad #Kalemegdan #SaintSava #Kalemegdanfortress #pevnost #fortress #PevnostKalemegdan #Balkanhouse #balkánskýdům #Balkanfolkarchitecture #balkánskálidováarchitektura
The visit of the father of this project @jan_hachran in Belgrade, the Kalemegdan fortress 🇨🇿❤️🇷🇸 / Návštěva otce tohoto projektu @jan_hachran v Bělehradu, Pevnost Kalemegdan 🇨🇿❤️🇷🇸
#JanHachran #Slované #Slavs #artist #Slovanévobrazechapoezii #traveler #Balkan #Serbia #Srbsko #Slavsinpicturesandpoetry #Bělehrad #Belgrade #cestování #cestopis #Bělehrad #Kalemegdan #SaintSava #Kalemegdanfortress #pevnost #fortress #PevnostKalemegdan
The visit of the father of this project @jan_hachran in Belgrade, the Kalemegdan fortress 🇨🇿❤️🇷🇸 / Návštěva otce tohoto projektu @jan_hachran v Bělehradu, Pevnost Kalemegdan 🇨🇿❤️🇷🇸
#JanHachran #Slované #Slavs #artist #Slovanévobrazechapoezii #traveler #Balkan #Serbia #Srbsko #Slavsinpicturesandpoetry #Bělehrad #Belgrade #cestování #cestopis #Bělehrad #Kalemegdan #SaintSava #Kalemegdanfortress #pevnost #fortress #PevnostKalemegdan
The visit of the father of this project @jan_hachran in Belgrade, the Kalemegdan fortress 🇨🇿❤️🇷🇸 / Návštěva otce tohoto projektu @jan_hachran v Bělehradu, Pevnost Kalemegdan 🇨🇿❤️🇷🇸
#JanHachran #Slované #Slavs #artist #Slovanévobrazechapoezii #traveler #Balkan #Serbia #Srbsko #Slavsinpicturesandpoetry #Bělehrad #Belgrade #cestování #cestopis #Bělehrad #Kalemegdan #SaintSava #Kalemegdanfortress #pevnost #fortress #PevnostKalemegdan
The visit of the father of this project @jan_hachran in Belgrade, the Kalemegdan fortress, military museum 🇨🇿❤️🇷🇸 / Návštěva otce tohoto projektu @jan_hachran v Bělehradu, Pevnost Kalemegdan, vojenské muzeum 🇨🇿❤️🇷🇸
#JanHachran #Slované #Slavs #artist #Slovanévobrazechapoezii #traveler #Balkan #Serbia #Srbsko #Slavsinpicturesandpoetry #Bělehrad #Belgrade #cestování #cestopis #Bělehrad #Kalemegdan #SaintSava #Kalemegdanfortress #pevnost #fortress #PevnostKalemegdan #militarymuseum #vojenskémuzeum