Slované v obrazech a poezii

Slované v obrazech a poezii Follow

Vítejte na profilu uměleckého projektu Slované v obrazech a poezii. / Welcome to profile of the artistic project Slavs in pictures and poetry.

http://www.knihaoslovanech.cz/

72 Followers  9 Follow

Share Share Share

🇨🇿 Náš duchovní otec a hlavní ilustrátor připravované knihy @jan_hachran zahájil práci na další z ilustrací. Tentokrát půjde o téma ze Starých pověstí českých, konkrétně o bájnou kněžnu Libuši jak na Vyšehradě slovy: “.....vidím město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkati,” věští budoucí slávu Prahy, dnes hlavního města České republiky 🇨🇿 V naší knize bude mít každý slovanský národ svou ilustraci, která bude zachycovat jeho esenci a předávat ji čtenářům; kromě toho zde budou i ilustrace dobrovázející text a ozdobné iniciály.

Pokud mě budete sledovat i nadále, uvidíte vývoj této i dalších ilustrací od začátku až do konce 😊
———————
🇬🇧 Our spiritual father and main illustrator of the upcoming book @jan_hachran started working on another illustration. This time it will be a theme from the Old czech legends, namely the mythical princess Libuše, which in Vyšehrad, saying: ".....I see a great city, whose glory will touch the stars", prophesies the future glory of Prague, today the capital of the Czech republic 🇨🇿 In our book each slavic nation will have their own illustration, that will capture its essence and pass it on to its readers; in addition, there will be also illustrations accompanying text and decorative initials.

If you keep follow us, you will see the development of this and other illustrations from the beginning to the end 😊
#JanHachran #art #czechart #ilustrace #umění #magickýornamentalismus #sketch #nákres #workinprogress #Slované #Slavs #magicalornamentalism #Slovanévobrazechapoezii #Češi #Czechs #Libuše #Oldczechlegends #Slavsinpicturesandpoetry #Starépověstičeské
🇨🇿 Přátelé,
rádi bychom vám oznámili, že zakladatel tohoto projektu a hlavní ilustrátor naší připravované knihy @jan_hachran byl přijat za člena Slovanské unie z. s., spolku, který má za cíl kulturní, vzdělávací a osvětovou činnost v kontextu slovanské myšlenky na území České republiky. Při této příležitosti též na Velehradě obdržel tuto krásnou medaili Svatého Konstantina Filosofa ☺️
————————
🇬🇧 Friends,
we would like to inform you, that the founder of this project and the main illustrator of our prepared book @jan_hachran was admitted as a member of the Slovanská unie (Slavic union), which aims at cultural and educational activities in the context of the slavic idea in the Czech republic. On this occasion he also received on Velehrad this beautiful medal of St. Constantine the Philosopher 😊
#Slované #Slavs #Czechrepublic #Českárepublika #JanHachran #Velehrad #Slovanévobrazechapoezii #Slavsinpicturesandpoetry #Slovanskáunie #Slavicunion #MedailesvatéhoKonstantinaFilosofa
Část zlacené grafiky s názvem “1918 - 2018”, kterou vytvořil náš duchovní otec a hlavní ilustrátor @jan_hachran u příležitosti 100 let od vzniku Československa, Království Srbů, Chorvatů a Slovinců a obnovení Polska, a jejichž motiv bude zároveň sloužit i jako obálka podzimního čísla časopisu Slovjani.info vydávaného Slovanskou unií v mezislovanském jazyce / The part of gilded graphic called "1918-2018", which created our spiritual father and main illustrator @jan_hachran for the occasion of the 100 anniversary of the foundation of Czechoslovakia, the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and the restoration of Poland. The motif will also serve as an title page of the autumn issue of the Slovjani.info magazine published by Slovanská unie (Slavic union) in the interslavic language.
#JanHachran #art #czechart #ilustrace #umění #magickýornamentalismus #sketch #nákres #workinprogress #Slované #Slavs #magicalornamentalism #Slovanévobrazechapoezii #Československo #Czechoslovakia #Polsko #Poland #KrálovstvíSrbůChorvatůaSlovinců #Slavsinpicturesandpoetry
Část zlacené grafiky s názvem “1918 - 2018”, kterou vytvořil náš duchovní otec a hlavní ilustrátor @jan_hachran u příležitosti 100 let od vzniku Československa, Království Srbů, Chorvatů a Slovinců a obnovení Polska, a jejichž motiv bude zároveň sloužit i jako obálka podzimního čísla časopisu Slovjani.info vydávaného Slovanskou unií v mezislovanském jazyce / The part of gilded graphic called "1918-2018", which created our spiritual father and main illustrator @jan_hachran for the occasion of the 100 anniversary of the foundation of Czechoslovakia, the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and the restoration of Poland. The motif will also serve as an title page of the autumn issue of the Slovjani.info magazine published by Slovanská unie (Slavic union) in the interslavic language.
#JanHachran #art #czechart #ilustrace #umění #magickýornamentalismus #sketch #nákres #workinprogress #Slované #Slavs #magicalornamentalism #Slovanévobrazechapoezii #Československo #Czechoslovakia #Polsko #Poland #KrálovstvíSrbůChorvatůaSlovinců #Slavsinpicturesandpoetry
🇨🇿 Náš duchovní otec a hlavní ilustrátor @jan_hachran připravuje věci, jejichž koupí (pokud se vám budou líbit) budete moci podpořit vydání naší knihy. Kromě připravovaných zlacených grafik z ilustrací, které se v knize objeví, to bude například i tento připravovaný Dámský šátek s motivem bohyně Morany 😊 
Morana byla staroslovanská bohyně zimy a smrti, která symbolizovala jednu z částí koloběhu přírody, jež zdánlivě umírá, aby se na jaře opět v plné síle znovuzrodila, což symbolizuje bohyně Vesna. Šátek je udělaný tak, aby nám připomínal jak ty aspekty zimy, které jsou spojeny s chladem a tmou, tak i krásu, kterou zima dokáže vykouzlit. Barevné okraje jsou silně inspirované jedním bulharským vzorem a mají připomínat květy, jenž mráz v zimě kreslí na oknech, a které po dopadu slunečního světla hrají všemi barvami 😊

Šátek je nyní ve výrobě, dostupný bude přibližně na začátku prosince. O všem vás budeme včas informovat 😉
———
🇬🇧 Our spiritual father and main illustrator @jan_hachran prepares the things, you will can purchase to support the publishing of our book. In addition to prepared gilded graphics from the illustrations, that will appear in the book, it will be for example this upcoming Women's scarf with motif of the goddess Morana 😊

Morana was the old slavic goddess of winter and death, which symbolized one of the parts of the cycle of nature, when everything seemingly dies to be reborn in the spring again, which is symbolized by the goddess Vesna. It is made to remind us the aspects of winter, which are associated with the cold and darkness, as well as the beauty, which winter can create. The colorful edges are strongly inspired by one bulgarian folk pattern and are reminiscent of flowers, which create cold in the winter on the windows, and which, after the sun's light on it, have all the colors 😊

The scarf is now in production, ut will be available around the beginning of December. We will inform you all in time😉
#Slované #Slavs #Slavsinpicturesanspoetry #slovanskámytologie #slavicmythology #Morana #mythology #tradice #traditions #Slavsinpicturesandpoetry #mytologie #JanHachran #art #umění #czechart #magickýornamentalismus #magicalornamentalis
🇨🇿 Náš duchovní otec, hlavní ilustrátor a autor textů Jan Hachran pokračuje v práci i na páté ilustraci věnováné Slovincům, která se nám postupně už začíná rýsovat 😊 Zbývá ještě dodělat pár detailů a ozdobný rámeček s lidovými motivy okolo a poté už se může začít s vybarvováním a zlacením. 
Můžeme rozeznat ženu v tradičním kroji s mečem a slovinskou vlajkou a u ní též muže v tradičním kroji, dále slavný Dračí most, kraňskou orlici a znaky dalších historických zemí, které tvoří dnešní Slovinsko (kromě již zmíněného Kraňska to jsou zleva Korutany, Gorice a Gradiška, Istrie a Štýrsko). Dále je zde nápis "Stati inu obstati" (česky Stát a obstát) a pod ním v kruhu vavřínových listů hora Triglav.

V naší knize bude mít každý slovanský národ svou ilustraci, která bude zachycovat jeho esenci a předávat ji čtenářům; kromě toho zde budou i ilustrace dobrovázející text a ozdobné iniciály 😊
----------
🇬🇧 Our spiritual father, main illustrator and author of the texts Jan Hachran continue to work on the fifth illustration dedicated to the Slovenians, which is gradually starting to emerge 😊 He still have to finishes some details and make a decorative frame with folk motives around and then he can start with coloring and gilding.

At the beginning we can distinguish a woman in traditional costume with a sword and the slovenian flag and also a man in the traditional folk costume, the famous Dragon bridge, the carniolan eagle and  the characters of other historic countries, which make up today's Slovenia (except of the previously mentioned Carniola from left it is Carinthia, Gorizia and Gradisca, Istria and Styria). There is also inscription "Stati inu obstati" (in english To exist and persevere) and under it in circle from the laurel leaves is mountain Triglav.

In our book each slavic nation will have their own illustration, that will capture its essence and pass it on to its readers; in addition, there will be also illustrations accompanying text and decorative initials 😊
#JanHachran #art #Slovenia #ilustrace #umění #magickýornamentalismus #sketch #nákres #workinprogress #Slované #Slavs #magicalornamentalism #Slovanévobrazechapoezii #Slovinci #Slovenians #Slovinsko
🇨🇿 Náš duchovní otec, hlavní ilustrátor a autor textů Jan Hachran pokračuje v práci na v pořadí již šesté ilustraci, která bude věnována Bulharům (viz. přiložený obrázek). Co se této ilustrace týče, tak se zatím jedná o úplně prvotní náčrt, ve kterém toho zatím není moc vidět. Pro začátek můžeme rozeznat lidový ornament odzhora obrázek lemující, dále rýsující se mozaiku svaté Eudokie, která se nachází na Katedrále Svatého Alexandra Něvského v hlavním městě Sofii, pod ní je znak s bulharským lvem. Dole muž na koni v tradičním kroji s věncem a stuhami, které budou v barvách bulharské trikolóry, pravoslavný pop a dívky v krojích, které budou přinášet chléb, sůl a med. Vlevo dole bulharský lev nesoucí národní vlajku, vpravo dole patron Bulharska svatý Ivan Rilský. Napravo od dívek též přibyde ještě postava, která bude symbolizovat pohanskou éru, ovšem ještě není přesně rozhodnuto, kdo konkrétní to bude 😊
---------
🇬🇧 Our spiritual father, main illustrator and author of the texts Jan Hachran continue in work on the sixth illustration, which theme are Bulgarians.

So far this is only sketch, in which there is not much to see yet. At the beginning we can distinguish the folk ornament from above lining the picture, the mosaic of Saint Eudokia, which is located at the Cathedral of St. Alexander Nevsky in the capital Sofia, under it is a sign with the bulgarian lion. Below man riding horse in traditional folk costume with wreath and ribbons, which will be in the colors of bulgarian tricolor, orthodox priest and girls in costumes that will bring bread, salt and honey. Down on the left is the bulgarian lion bearing the national flag, down on the right is bulgarian patron Saint Ivan Rilski. To the right of the girls there will be added a figure, who will symbolize the pagan era, but it is not yet exactly determined, who it will be the concrete 😊
#JanHachran #art #czechart #ilustrace #umění #magickýornamentalismus #sketch #nákres #workinprogress #Slované #Slavs #magicalornamentalism #Slovanévobrazechapoezii #Bulhaři #Bulgarians #Bulharsko #Bulgaria #Slavsinpicturesandpoetry
I přes nepřízeň počasí vyrážíme jako správní vlastenci do víru oslav 💯 let Československa ✌🏻️🇨🇿 🇸🇰 / In spite of the bad weather, we as real patriots celebrate the 💯 years from the foundation of Czechoslovakia ✌🏻️🇨🇿 🇸🇰
#Slované #Slavs #Slovanévobrazechapoezii #Slavsinpicturesandpoetry #Czechoslovakia #Československo #historie #history #výročí1918 #anniversary1918 #JakubKřelina #Praha #Prague
I přes nepřízeň počasí vyrážíme jako správní vlastenci do víru oslav 💯 let Československa ✌🏻️🇨🇿 🇸🇰 / In spite of the bad weather, we as real patriots celebrate the 💯 years from the foundation of Czechoslovakia ✌🏻️🇨🇿 🇸🇰
#Slované #Slavs #Slovanévobrazechapoezii #Slavsinpicturesandpoetry #Czechoslovakia #Československo #historie #history #výročí1918 #anniversary1918 #JanHachran #Praha #Prague
🇨🇿 Před pár dny jsme si udělali malý vlastenecký výlet do Levého Hradce, konkrétně na místo, kde kdysi stávalo staré a významné slovanské hradiště, o kterém se předpokládá, že mohlo být původním sídlem přemyslovského knížete Bořivoje, prvního známého a doloženého panovníka v Čechách. Ten zde nechal postavit nejstarší kostel zasvěcený svatému Klementovi, který je považován za nejstarší kostel v Čechách. O hradiští se zmiňuje již kronikář Kosmas v souvislosti s bájnou luckou válkou (mezi kmeny Čechů a Lučanů), takže se předpokládá, že existovalo ještě před knížetem Bořivojem. V 19. a 20. století zde bylo objeveno mnoho významných archeologických nálezů šperků, zbraní, hliněných nádob a další předmětů. -------------------
🇬🇧 Few days ago we take a small patriotic trip to Levý Hradec, namely to the place, where the old and important slavic fortified settlement once existed, which is supposed to be the original seat residence of prince Bořivoj, the first known and documented ruler in Bohemia. He built here the oldest church dedicated to St. Clement in whole Bohemia. The settlement is mentioned by the chronicler Cosmas already in connection with the legendary lucian war (between the tribes of the Bohemians and Lucians), so it is assumed, that it existed before the prince Bořivoj. In the 19th and 20th centuries many significant archaeological finds of jewelery, weapons, clay pots and other objects were discovered.
#JanHachran #JakubKřelina #Slované #Slavs #Slovanévobrazechapoezii #Slavsinpicturesandpoetry #LevýHradec #Czechrepublic #Českárepublika #slavicfortifiedsettlement #slovanskéhradiště
🇨🇿 Před pár dny jsme si udělali malý vlastenecký výlet do Levého Hradce, konkrétně na místo, kde kdysi stávalo staré a významné slovanské hradiště, o kterém se předpokládá, že mohlo být původním sídlem přemyslovského knížete Bořivoje, prvního známého a doloženého panovníka v Čechách. Ten zde nechal postavit nejstarší kostel zasvěcený svatému Klementovi, který je považován za nejstarší kostel v Čechách. O hradiští se zmiňuje již kronikář Kosmas v souvislosti s bájnou luckou válkou (mezi kmeny Čechů a Lučanů), takže se předpokládá, že existovalo ještě před knížetem Bořivojem. V 19. a 20. století zde bylo objeveno mnoho významných archeologických nálezů šperků, zbraní, hliněných nádob a další předmětů. 
Na přiložených fotografiích vidíte duchovního otce celého projektu, hlavního ilustrátora připravované knihy a administrátora této stránky @jan_hachran a básníka připravované knihy @jakubkrelina 😊
-------------------
🇬🇧 Few days ago we take a small patriotic trip to Levý Hradec, namely to the place, where the old and important slavic fortified settlement once existed, which is supposed to be the original seat residence of prince Bořivoj, the first known and documented ruler in Bohemia. He built here the oldest church dedicated to St. Clement in whole Bohemia. The settlement is mentioned by the chronicler Cosmas already in connection with the legendary lucian war (between the tribes of the Bohemians and Lucians), so it is assumed, that it existed before the prince Bořivoj. In the 19th and 20th centuries many significant archaeological finds of jewelery, weapons, clay pots and other objects were discovered.

On the enclosed photographs you can see the spiritual father of the whole project, the main illustrator of the prepared book and the administrator of this page @jan_hachran and the poet of the prepared book @jakubkrelina 😊
#JanHachran #JakubKřelina #Slované #Slavs #Slovanévobrazechapoezii #Slavsinpicturesandpoetry #LevýHradec #Czechrepublic #Českárepublika #slavicfortifiedsettlement #slovanskéhradiště
🇨🇿 Před pár dny jsme si udělali malý vlastenecký výlet do Levého Hradce, konkrétně na místo, kde kdysi stávalo staré a významné slovanské hradiště, o kterém se předpokládá, že mohlo být původním sídlem přemyslovského knížete Bořivoje, prvního známého a doloženého panovníka v Čechách. Ten zde nechal postavit nejstarší kostel zasvěcený svatému Klementovi, který je považován za nejstarší kostel v Čechách. O hradiští se zmiňuje již kronikář Kosmas v souvislosti s bájnou luckou válkou (mezi kmeny Čechů a Lučanů), takže se předpokládá, že existovalo ještě před knížetem Bořivojem. V 19. a 20. století zde bylo objeveno mnoho významných archeologických nálezů šperků, zbraní, hliněných nádob a další předmětů. 
Na přiložených fotografiích vidíte duchovního otce celého projektu, hlavního ilustrátora připravované knihy a administrátora této stránky @jan_hachran a básníka připravované knihy @jakubkrelina 😊
-------------------
🇬🇧 Few days ago we take a small patriotic trip to Levý Hradec, namely to the place, where the old and important slavic fortified settlement once existed, which is supposed to be the original seat residence of prince Bořivoj, the first known and documented ruler in Bohemia. He built here the oldest church dedicated to St. Clement in whole Bohemia. The settlement is mentioned by the chronicler Cosmas already in connection with the legendary lucian war (between the tribes of the Bohemians and Lucians), so it is assumed, that it existed before the prince Bořivoj. In the 19th and 20th centuries many significant archaeological finds of jewelery, weapons, clay pots and other objects were discovered.

On the enclosed photographs you can see the spiritual father of the whole project, the main illustrator of the prepared book and the administrator of this page @jan_hachran and the poet of the prepared book @jakubkrelina 😊
#JanHachran #JakubKřelina #Slované #Slavs #Slovanévobrazechapoezii #Slavsinpicturesandpoetry #LevýHradec #Czechrepublic #Českárepublika #slavicfortifiedsettlement #slovanskéhradiště